Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten door Lowbudgetdj.

ARTIKEL   1. DEFINITIES

ARTIKEL   2. WERKINGSSFEER

ARTIKEL   3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL   4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

ARTIKEL   5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL   6. PRIJZEN

ARTIKEL   7. BETALINGEN

ARTIKEL   8. ANNULERING BEDRIJVEN / ANNULERING PARTICULIEREN 8.4

ARTIKEL   9. KLACHTEN

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

ARTIKEL 11. ONTBINDING

ARTIKEL 12. OVERMACHT

ARTIKEL 13. ONVERBINDENDHEID & HIATEN

ARTIKEL 14. GESCHILLEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

1.1 

"djnoordholland"  djnoordholland.nl, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34102404

1.2 

“de Opdrachtgever”, degene die djnoordholland een Opdracht verstrekt voor het contracteren van Artiest(en), musicus/musici en/of uitvoerend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) Opdracht en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin des woords;

1.3 

“de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens djnoordholland heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: 

(I) artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking,

(II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen,

(III) degene die tegen een bedongen prijs voor een Opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt;

1.4 

“de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens djnoordholland heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

1.5 

“de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;

1.6 

“Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor djnoordholland en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

1.7 

“Rider”, speciale aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot aanvangs- en opbouwtijden, zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen licht en geluid;

1.8 

“Uitkoopsom”, de gage van de Artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

1.9 

“Opdracht”, de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek;

1.10 

“Boeking”, het contracteren van één of meerdere Artiest(en) in het kader van een Opdracht.

ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER

2.1 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Lowbudgetdj, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.

2.2 

Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Lowbudgetdj niet, tenzij deze vooraf expliciet door Lowbudgetdj via e mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  zijn aanvaard.  T 06-19872567

www.djnoordholland.nl /   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

2.3 

Indien djnoordholland (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke

Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, hebben deze Uniforme Voorwaarden (uitgegeven door Koninklijke Horeca Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 806/1998 dan wel eventueel later

gedeponeerde Uniforme Voorwaarden) voor zover het de horecadiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringsvoorwaarden.

2.4 

Indien Lowbudgetdj (ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst) een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer, hebben deze Algemene vervoers- en reisvoorwaarden (uitgegeven door KNV Busvervoer, gedeponeerd op 1 januari 1999 onder nummer 12/1999 ter griffie van arrondissements-rechtbank te Haarlem dan wel eventueel later gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden) voor zover

het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1 

Alle aanbiedingen en offertes van Lowbudgetdj, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend.

3.2 

Lowbudgetdj zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen.

De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na dagtekening in het bezit is van Lowbudgetdj.

3.3 

Indien Lowbudgetedj het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening

van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Lowbudgetdj, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden,

derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.

3.4

Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overgekomen.

ARTIKEL 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

4.1

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Lowbudgetdj, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

4.2

De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is

overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door djnoordholland, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.

4.3

De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de

auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van djnoordholland.

4.5

De Opdrachtgever garandeert dat:

a. in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van

de Artiest, Toeleverancier en/of Lowbudgetdj. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;

b. indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Lowbudgetdj  een

professionele ordedienst ter plekke aanwezig is. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, optreden

en afbouw.

c. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

d. er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid,

spiegels en noodzakelijke verwarming;

e. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van

het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Lowbudgetdj gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

f. indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met djnoordholland van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. djnoordholland zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders;

4.6

De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:

a. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur

recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een

eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de Opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt;

c. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

4.7

a. ingeval de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieoptreden c.q. tv opname en/of een buitenlandse tournee heeft behoudt Lowbudgetdj  zich het recht voor om - zonder dat Lowbudgetdj  hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt of (een

onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, of in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen.

b. indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, heeft Lowbudgetdj  het recht de desbetreffende Opdracht door

een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Lowbudgetdj (gedeeltelijk) te annuleren.

4.8

De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Lowbudgetdj gesloten

overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Lowbudgetdj ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van

een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes,

documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij djnoordholland . Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van djnoordholland van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud

hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 6. PRIJZEN

6.1

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

6.2

Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van djnoordholland prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen,

loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, is Lowbudgetdj  gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de

prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3

Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.

6.4

Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een Uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals gedefinieerd in

artikel 1 lid h, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

ARTIKEL 7. BETALINGEN

7.1

Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 10 (met uitzondering voor particulieren)

(tien) dagen voor de datum van het optreden van de Artiest, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.

7.2

Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Lowbudgetdj  heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

7.3

Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Lowbudgetdj  verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de

maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Lowbudgetdj  tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

7.4

Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Lowbudgetdj in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

7.5

In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft het Lowbudgetdj het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

7.6

In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Lowbudgetdj voor de volledige betaling van het

factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7.7

Lowbudgetdj is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens

betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Lowbudgetdj  te verschaffen.

7.8

De Opdrachtgever verplicht zich jegens Lowbudgetdj nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of

Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8. ANNULERING

8.1

De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Lowbudgetdj  gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven en per e-mail aan Lowbudgetdj mede te delen.

8.2

In het geval de Opdrachtgever de met Lowbudgetdj gesloten overeenkomst annuleert, is de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk in de overeengekomen Boeking anders vermeld, het totale factuurbedrag jegens Lowbudgetdj verschuldigd. 

8.3

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Lowbudgetdj volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

8.4

Annulering voor particulieren feesten verjaardagen, bruiloften, jubileum enz.. langer als 3 weken voor de datum kost 150,- en korter dan 3 weken voor de datum kost de aanbetaling plus 30% en die hangt af van de grote van de totaal opdracht zoals extra optie’s die zijn gereserveerd. Annulering op artiesten kosten in combinatie met drive in show 250,- en annulering artiest los kost 150,- 

ARTIKEL 9. KLACHTEN

9.1

In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook,

met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met djnoordholland gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te

worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen

klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de

uitvoering van de Opdracht, per aangetekende brief aan Lowbudgetdj kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe

van verval van iedere aanspraak.

9.2

Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt djnoordholland geacht alle verplichtingen jegens de

Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

10.1

Lowbudgetdj kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig

door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Lowbudgetdj of haar leidinggevenden.

Indien en voor zover op Lowbudgetdj enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen

tijde beperkt tot het bedrag van het door Lowbudgetdj  uit hoofde van de desbetreffende Opdracht op dat moment aan de Wederpartij

gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

10.2

Lowbudgetdj is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende

gelden en/of zaken, gedurende de uitvoering van de Opdracht.

10.3

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Lowbudgetdj of door derden - al dan niet tegen betaling -

aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de

uitvoering van de Opdracht van de Artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Lowbudgetdj voor iedere aanspraak ter zake.

10.4

In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Lowbudgetdj, waaronder begrepen

alle (on)kosten van - al dan niet door Lowbudgetdj  ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De

Opdrachtgever vrijwaart Lowbudgetdj  tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

10.5

Onverminderd de bevoegdheid van Lowbudgetdj om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de

overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Lowbudgetdj ,

voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De

Wederpartij vrijwaart Lowbudgetdj  tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 

ARTIKEL 11. ONTBINDING

11.1

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter

zake schadeplichtig te worden, wanneer:

- het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen is uitgesproken;

- de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

- de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

- Lowbudgetdj  gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

11.2

Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar

Zijn.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Lowbudgetdj diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij

gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen

voor Lowbudgetdj als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

- mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

- een dag van nationale rouw;

- contingentering- of andere overheidsmaatregelen

- werkstaking;

- natuurrampen;

- ziekte van de Artiest;

- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Lowbudgetdj  voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is,

aan diens verplichtingen jegens Lowbudgetdj .

12.2

Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Lowbudgetdj in geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan

de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Lowbudgetdj  hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

b. in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover

hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

12.3

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever

géén overmacht op.

ARTIKEL 13. ONVERBINDENDHEID & HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte

mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op

het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende Bepaling.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN

14.1

Op de door Lowbudgetdj gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

14.2

Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Lowbudgetdj  en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de

rechter in het Arrondissement waar Lowbudgetdj gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden van Lowbudgetdj . Naast de in de

Algemene Leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder “Elektronisch dataverkeer” verstaan: het verzenden of

ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld e-mail, FTP (File Transfer

Protocol) of interactieve internetpagina's;

ARTIKEL   1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

ARTIKEL   2. E-MAIL BERICHTEN

ARTIKEL   3. MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE

ARTIKEL   4. GEGEVENS EN BESTANDEN

ARTIKEL   5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL   6. VEILIGHEID

ARTIKEL   7. INFORMATIE VIA DE WEBSITE VAN AMBITIOUS ENTERTAINMENT

ARTIKEL 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.1

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via

elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de

tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

1.2

In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een door partijen verzonden elektronische berichten,

of van de door hen via de website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door

Lowbudgetdj ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de

elektronisch databases van Lowbudgetdj als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de

partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

ARTIKEL 2. E-MAIL BERICHTEN

2.1

Een overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke

overeenkomst.

2.2

Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegevens van Lowbudgetdj dwingend bewijs opleveren.

2.3

E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen

het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

ARTIKEL 3. MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE

Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan Lowbudgetdj ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat

Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens djnoordholland heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers

komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Lowbudgetdj ter beschikking worden gesteld aan

de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek aan Lowbudgetdj worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 4. GEGEVENS EN BESTANDEN

4.1

Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van djnoordholland en op alle diensten die via de site(s) worden aangeboden.

4.2

Lowbudgetdj behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij

Lowbudgetdj daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

4.3

Als de Opdrachtgever gegevens aan djnoordholland verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever

een bestelling doet via de website van djnoordholland, registreert djnoordholland die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever

worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1

Als de Opdrachtgever Lowbudgetdj een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van djnoordholland te publiceren, geeft de

Opdrachtgever djnoordholland daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

5.2

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van djnoordholland , waaronder de programmatuur, teksten, beeld en geluid

berusten bij Lowbudgetdj en/of bij diegene van wie djnoordholland een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is

toegestaan zonder de toestemming van djnoordhollandop de website van Lowbudgetdj vermelde informatie openbaar te maken, te

verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 6. VEILIGHEID

6.1

Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij Lowbudgetdj  ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.

6.2

Lowbudgetdj laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Lowbudgetdj  virusvrij is en blijft.

Lowbudgetdj kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.

ARTIKEL 7. INFORMATIE VIA DE WEBSITE VAN djnoordholland

7.1

Informatie die Opdrachtgever op de website van de Lowbudgetdj  aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Lowbudgetdj  kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf

verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.

7.2

Informatie op de website van Lowbudgetdj wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de Algemene leveringsvoorwaarden en

voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra

deze op de site worden vermeld.

7.3

Indien de Opdrachtgever fouten op de website van djnoordholland aantreft, stelt Lowbudgetdj het op prijs indien de Opdrachtgever dat per

omgaande meldt.

7.4

De website van djnoordholland bevat mogelijk links naar websites van derden. djnoordholland selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo

zorgvuldig mogelijk.djnoordholland kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.